Bedrijfsnaam:      Kunsthaag Voordeel.nl (Demeko Trading V.O.F.)

Kvk nummer        75863529

 

1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen, offerten en overeenkomsten van Kunsthaag Voordeel.nl zijn deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing (hierna Voorwaarden genoemd). Bij een eventuele uitsluiting via andere algemene voorwaarden van de koper blijven deze Voorwaarden automatisch van toepassing, mits er vooraf schriftelijk met verwijzing naar het desbetreffende artikel er een andere overeenstemming is afgesproken. De Voorwaarden van Kunsthaag Voordeel.nl zijn te vinden op de website Kunsthaag Voordeel.nl en kunnen op verzoek worden toegezonden.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Dit kan middels een order of een bestelling via de webshop Kunsthaag Voordeel.nl zijn.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, mits er vooraf schriftelijk met verwijzing naar het desbetreffende bepaling cq artikel er een andere overeenstemming is afgesproken. De overige niet genoemde bepalingen en artikelen blijven onverkort van kracht.

2. Overeenkomst

2.1
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kunsthaag Voordeel.nl . Kunsthaag Voordeel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kunsthaag Voordeel.nl  dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1
Alle aanbiedingen van Kunsthaag Voordeel.nl zijn vrijblijvend en Kunsthaag Voordeel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten mits anders vermeld.


4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna u uw geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Kunsthaag Voordeel.nl worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2
U bent verplicht te controleren of de bij uw thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan Kunsthaag Voordeel.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Kunsthaag Voordeel.nl zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

4.3
In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Kunsthaag Voordeel.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Kunsthaag Voordeel.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4
Indien u iets terug stuurt, volg dan de volgende stappen:

  • Stuur een e-mail naar Kunsthaag Voordeel.nl zodat wij uw zending verwachten.
    LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
  • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
  • Adresseer de artikelen
  • Voeg een korte omschrijving bij het retour artikel en uw naam en contact gegevens.

4.5
Mits anders afgesproken zijn kosten voor retour zending voor de klant.


5. Betalingen

5.1
Betaling dient te geschieden vooraf via IDEAL, Paypal of andere afgesproken betaling methode.

5.2
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Kunsthaag Voordeel.nl gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


6. Levering

6.1
De door Kunsthaag Voordeel.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6.3
Levertijd overschrijding veroorzaakt door postbedrijven, dat kan zijn TNT, DHL of iedere andere expediteur, valt niet binnen de leveringtermijn van Kunsthaag Voordeel.nl  omdat Kunsthaag Voordeel.nl hier geen invloed op kan uitoefenen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst met Kunsthaag Voordeel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Kunsthaag Voordeel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kunsthaag Voordeel.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

8.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan Kunsthaag Voordeel.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

8.4
U dient voor ingebruikname name van het product de gevaren goed door te lezen en in acht te nemen. Deze zijn duidelijk en beknopt op de verpakking vermeld middels een sticker. Ook kunt u op de webshop de uitgebreide gebruikers en gevaren omschrijving doorlezen. Kunsthaag Voordeel.nl is daarom niet verantwoordelijk voor enig letsel en/of schade die direct of indirect  is ontstaan door gebruik van onze producten.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Kunsthaag Voordeel.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Kunsthaag Voordeel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Kunsthaag Voordeel.nl.

9.2
De administratie van Kunsthaag Voordeel.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht

10.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kunsthaag Voordeel.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kunsthaag Voordeel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet Kunsthaag Voordeel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.3
Levertijd overschrijding veroorzaakt door postbedrijven, dat kan zijn TNT, DHL of iedere andere expediteur, valt niet binnen de leveringtermijn van Kunsthaag Voordeel.nl omdat Kunsthaag Voordeel.nl hier geen invloed op kan uitoefenen.


11. Diversen

11.1
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kunsthaag Voordeel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kunsthaag Voordeel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2
Kunsthaag Voordeel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

12.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12.3
Geen ieder van Kunsthaag Voordeel.nl kan aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die voortvloeit uit verkeerd gebruik of gebruik door kinderen onder de adviesleeftijd die vermeld staat op verpakking en/of bijgesloten document en/of op de website Kunsthaag Voordeel.nl vermelde gebruikers informatie.

Voorwaarden versie  2019-02-12