Over ons

Op deze pagina kunt u vinden:

 • De mensen achter KunsthaagVoordeel.nl.
 • Algemene voorwaarden KunsthaagVoordeel.nl.
 • Privacy beleid KunsthaagVoordeel.nl.

De mensen achter KunsthaagVoordeel.nl

Kunsthaag voordeel.nl is al 9 jaar producent van kunsthagen in Europa.
Met 40 soorten hebben wij het grootste assortiment van Europa op voorraad zodat we de klant een ruime keuze kunnen aanbieden.

Naast nieuwe soorten besteden we ook veel aandacht aan het doorontwikkelen van de kunsthagen.
Want kwaliteit is voor ons een belangrijke onderscheidend factor in de markt.

 

 

Naast productie testen in de fabriek voeren we zelf ook kwaliteit testen uit door onze producten langere tijd buiten te hangen.
Want weer en wind zijn de beste graadmeters om onze producten uit te proberen.

 

 

 

Vanaf het begin toen we gestart zijn met de verkoop van onze kunsthagen laten we de kunsthagen ook door SGS testen.
SGS is een gerenommeerde onafhankelijk partij met veel expertise op gebied van analyse en controle.
(zie voor meer informatie www.sgs.nl).

 

We willen zeker zijn dat onze producten 100% goed zijn en laten niets aan het toeval over.

Tevreden klanten zijn namelijk onze beste ambassadeurs.
Mond op mond reclame over onze service en de premium kwaliteit hagen is de beste reclame.

Ons motto is en blijft:
Wij als uitvinder, innovator en producent van kunsthagen hebben de kennis van kunsthagen in huis.
Zodat u zich geen zorgen over de kwaliteit hoeft te maken.
En dat hebben al veel klanten de afgelopen 9 jaar kunnen ervaren.

Bent u net als ons ook enthousiast geworden?
Wij nodigen u vrijblijvend uit om contact met ons op te nemen.
Zodat we u kunnen adviseren hoe we uw ideeën kunnen omzetten in een mooie frisse kunsthaag.

Met vriendelijke groet,

KunsthaagVoordeel Team

 

Algemene verkoopvoorwaarden KunsthaagVoordeel.nl zijn:

Bedrijfsnaam:      Kunsthaag Voordeel.nl (Demeko Trading)
Kvk nummer        
51128381


1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen, offerten en overeenkomsten van Kunsthaag Voordeel.nl zijn deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing (hierna Voorwaarden genoemd). Bij een eventuele uitsluiting via andere algemene voorwaarden van de koper blijven deze Voorwaarden automatisch van toepassing, mits er vooraf schriftelijk met verwijzing naar het desbetreffende artikel er een andere overeenstemming is afgesproken. De Voorwaarden van Kunsthaag Voordeel.nl zijn te vinden op de website Kunsthaag Voordeel.nl en kunnen op verzoek worden toegezonden.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Dit kan middels een order of een bestelling via de webshop Kunsthaag Voordeel.nl zijn.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, mits er vooraf schriftelijk met verwijzing naar het desbetreffende bepaling cq artikel er een andere overeenstemming is afgesproken. De overige niet genoemde bepalingen en artikelen blijven onverkort van kracht.

2. Overeenkomst

2.1
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kunsthaag Voordeel.nl . Kunsthaag Voordeel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kunsthaag Voordeel.nl  dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1
Alle aanbiedingen van Kunsthaag Voordeel.nl zijn vrijblijvend en Kunsthaag Voordeel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten mits anders vermeld.


4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna u uw geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Kunsthaag Voordeel.nl worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2
U bent verplicht te controleren of de bij uw thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan Kunsthaag Voordeel.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Kunsthaag Voordeel.nl zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

4.3
In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Kunsthaag Voordeel.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Kunsthaag Voordeel.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4
Indien u iets terug stuurt, volg dan de volgende stappen:

 • Stuur een e-mail naar Kunsthaag Voordeel.nl zodat wij uw zending verwachten.
  LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
 • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
 • Adresseer de artikelen
 • Voeg een korte omschrijving bij het retour artikel en uw naam en contact gegevens.

4.5
Mits anders afgesproken zijn kosten voor retour zending voor de klant.


5. Betalingen

5.1
Betaling dient te geschieden vooraf via IDEAL, Paypal of andere afgesproken betaling methode.

5.2
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Kunsthaag Voordeel.nl gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


6. Levering

6.1
De door Kunsthaag Voordeel.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6.3
Levertijd overschrijding veroorzaakt door postbedrijven, dat kan zijn TNT, DHL of iedere andere expediteur, valt niet binnen de leveringtermijn van Kunsthaag Voordeel.nl  omdat Kunsthaag Voordeel.nl hier geen invloed op kan uitoefenen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst met Kunsthaag Voordeel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Kunsthaag Voordeel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kunsthaag Voordeel.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

8.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan Kunsthaag Voordeel.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

8.4
U dient voor ingebruikname name van het product de gevaren goed door te lezen en in acht te nemen. Deze zijn duidelijk en beknopt op de verpakking vermeld middels een sticker. Ook kunt u op de webshop de uitgebreide gebruikers en gevaren omschrijving doorlezen. Kunsthaag Voordeel.nl is daarom niet verantwoordelijk voor enig letsel en/of schade die direct of indirect  is ontstaan door gebruik van onze producten.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Kunsthaag Voordeel.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Kunsthaag Voordeel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Kunsthaag Voordeel.nl.

9.2
De administratie van Kunsthaag Voordeel.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

9. Overmacht

10.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kunsthaag Voordeel.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kunsthaag Voordeel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet Kunsthaag Voordeel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.3
Levertijd overschrijding veroorzaakt door postbedrijven, dat kan zijn TNT, DHL of iedere andere expediteur, valt niet binnen de leveringtermijn van Kunsthaag Voordeel.nl omdat Kunsthaag Voordeel.nl hier geen invloed op kan uitoefenen.


11. Diversen

11.1
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kunsthaag Voordeel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kunsthaag Voordeel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2
Kunsthaag Voordeel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

12.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12.3
Geen ieder van Kunsthaag Voordeel.nl kan aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die voortvloeit uit verkeerd gebruik of gebruik door kinderen onder de adviesleeftijd die vermeld staat op verpakking en/of bijgesloten document en/of op de website Kunsthaag Voordeel.nl vermelde gebruikers informatie.

 

Voorwaarden versie  2019-02-12

Privacy beleid KunsthaagVoordeel.nl is:

Bedrijfsnaam:      KunsthaagVoordeel.nl  (Demeko Trading)
Kvk nummer        
51128381

Dit is het Privacybeleid van KunsthaagVoordeel, gevestigd te Wervershoof aan de Olympiaweg 93 1693EK (“KunsthaagVoordeel“, “we”  of “wij“) en beschrijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. KunsthaagVoordeel hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

 

1. Scope

Dit Privacybeleid strekt zich uit tot alle persoonsgegevens die KunsthaagVoordeel over u verzamelt en gebruikt wanneer u onze website, applicatie of webshop bezoekt of gebruik maakt van een van onze andere diensten (‘Diensten‘), of wanneer u aankopen op andere wijze producten van ons afneemt (‘Producten‘). Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor we u als individu kunnen identificeren, zoals hierna uiteengezet onder  ‘De persoonsgegevens die wij verwerken’.

2. De persoonsgegevens die wij van u verwerken

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de Diensten waarvan u gebruik maakt of de Producten die u afneemt, onder andere:

 • Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en (mobiele) telefoonnummer.
 • Uw accountgegevens en (elektronische) identificatiegegevens, zoals uw account op de website, uw bankrekeningnummer, elektronische identificatiegegevens zols uw IP- of MAC-adres, inclusief de gegevens die u zelf in uw account toevoegt (waaronder uw gebruikersnaam, wachtwoord, geboortedatum, interesses).
 • Informatie met betrekking tot het gebruik van onze online Diensten of applicaties, zoals de webpagina’s die u bezoekt, Producten en Diensten waarin u geïnteresseerd bent, de inhoud van uw  winkelmand.
 • Informatie ten aanzien van die Producten en Diensten die u bij ons afneemt, zoals uw hobbies en interesses, beroep/werk, foto’s, persoonskenmerken en de kennis dat u van dat specifieke Product of Dienst gebruik hebt gemaakt.
 • De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per mail, telefonisch of anderszins benadert.

3. De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens

KunsthaagVoordeel verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover KunsthaagVoordeel reeds persoonsgegevens van u in zijn bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om uw aankoop van Producten en het verzoek tot het leveren van Diensten te kunnen afhandelen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.

 • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van het KunsthaagVoordeel.

We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens gebruiken om onze Producten en Diensten te verbeteren en om onze bezoekers en relaties zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Dit betekent dat we uw gebruik van onze Producten en Diensten analyseren en we deze informatie gebruiken om onze producten en services te verbeteren en om u een betere gebruikerservaring te bieden (we analyseren bijvoorbeeld welke webpagina’s u op onze website bezoekt en welke Producten en Diensten u gebruikt, waardoor wij persoonlijke profielen kunnen maken en kunnen beoordelen wat voor u interessant zou kunnen zijn en welke aanbevelingen we u kunnen geven wanneer u van onze Diensten gebruikmaakt).

 • Op basis van toestemming

Voor zover nodig, zullen wij u om toestemming vragen om u op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties met betrekking tot onze Producten en Diensten.
U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Hoe u dit kunt doen, staat hieronder vermeld.

 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

  

4. Gebruik van cookies

Onze website en applicaties maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid, als ook voor marketingdoeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door uw browser bewaard worden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door KunsthaagVoordeel verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

5. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Alleen geautoriseerde werknemers van het KunsthaagVoordeel hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij KunsthaagVoordeel.

Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven onder punt 3. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met u sluiten, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

6. Doorgifte van uw persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar u normaal uw producten en/of diensten gebruikt. We zullen alsdan de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU- standaardcontracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

7. Beveiliging

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben; (ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

9. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage. Op uw verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 • Recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
 • Intrekken van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens.
 • Recht van verzet. U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht op beperking. Indien van toepassing heeft u het recht van KunsthaagVoordeel de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
 • Recht op gegevenswisseling. Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
 • Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van KunsthaagVoordeel.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing zullen wij u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).
 • Recht tot indienen klacht. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.

10. Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met KunsthaagVoordeelkunsthagen via onderstaande contactgegevens:

KunsthaagVoordeel.nl
Olympiaweg 93
1693EK Wervershoof

Info@kunsthaagvoordeel.nl

Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt.
De inwerkingtreding van dit Privacybeleid is : 

versie  25 mei 2018